WONEN EN LEVEN

Denderrust wil een maximaal thuisgevoel creëren voor bewoners, gasten en familie.

De werking van Denderrust vertrekt vanuit een visie op ‘wonen en leven’ voor onze bewoners en gasten.

Wat is wonen en leven? Wonen is je eigen plek creëren, de plek doen aansluiten op wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Hierdoor groeit verbondenheid met die plek. Leven is invulling geven aan elk moment, door een min of meer bewuste keuze te maken op basis van persoonlijke waarden en normen. In Denderrust baseren we ons op zes sleutelprincipes:

 • Jezelf zijn: je mag zijn wie je bent. Ieders levensverhaal, mening en eigenheid zijn van belang.
 • Verbondenheid: iedereen die voor de bewoner belangrijk is, blijft welkom. Er kunnen ook nieuwe relaties en vriendschappen ontstaan. Bewoners, familie en medewerkers zijn één team.
 • Thuis voelen: de overstap van de oude thuis naar de nieuwe thuis zo klein mogelijk maken. De bewoner kan zijn eigen leven en gewoontes zoveel mogelijk voortzetten in Denderrust.
 • Van tel zijn: vanuit de sterktes en mogelijkheden betekenis geven aan kleine en grote dingen in het leven, zich waardevol voelen.
 • Eigen keuze: de bewoner is regisseur van zijn eigen verhaal. Hij kan in samenspraak zelf keuzes maken en beslissingen nemen.
 • Hoop, optimisme en vertrouwen: de bewoner kan erop vertrouwen dat hij het goed zal hebben bij ons.

Om deze visie te realiseren ontwikkelen de medewerkers in Denderrust twee kerncompetenties:

 • Samenwerken: we realiseren het aanbod voor onze bewoners en gasten in een team van zorgmedewerkers en ondersteunende medewerkers.
 • Bewonersgericht werken: in alles wat we doen vertrekken we vanuit de vragen en noden van bewoners en gasten.

In ons personeelsbeleid hanteren we zes sleutelprincipes:

 • Jezelf zijn: we stellen ons empathisch op naar onze collega’s.
 • Verbondenheid: we willen dat onze medewerkers zich mede-eigenaar voelen van Denderrust.
 • Thuis voelen: een goede sfeer in een team is heel belangrijk.
 • Van tel zijn: iedere medewerker doet een zinvolle job die belangrijk is om onze missie en visie te realiseren.
 • Eigen keuze: we bieden onze medewerkers de ruimte om hun job autonoom te kunnen uitoefenen.
 • Hoop, optimisme en vertrouwen: we geven medewerkers veel kansen om zich te ontplooien.

"Ik ben zeer tevreden over de keuken. De maaltijden zijn altijd heel lekker!"

Jeanne V.D.B

“Streven naar de beste zorgkwaliteit voor elke bejaarde”

Hierbij houden we rekening met ieders mate van zorgafhankelijkheid en dit binnen het geheel van ons zorgaanbod.

“De beschikbare middelen efficiënt aanwenden”

Wij beogen geen winstbejag, maar voeren wel een gezond financieel beleid. Wij zijn er immers van overtuigd dat dat essentieel is om aan de evoluerende kwaliteitsnormen te kunnen blijven voldoen.

Wij blijven innoveren en onze kwaliteit verbeteren. Wij willen immers ook de ouderen van morgen efficiënt, eigentijds en gastvrij kunnen onthalen.

“Respect en eerbied voor de persoonlijke levensvisie van elke bewoner”

Wij begeleiden elke bewoner of gast tot en met de laatste levensfase: waardig, deskundig en integraal. We hebben aandacht voor ieders levensverhaal en respect voor zijn of haar fysieke, psychische, sociale, morele en spirituele noden en verwachtingen. Wij voorzien ook palliatieve zorg als die aangewezen is.

Wij bieden warme zorg aan elkeen, ongeacht zijn of haar filosofisch-religieuze overtuiging en sociale achtergrond. Vanuit onze christelijke oorsprong, inspiratie en waardebeleving geven wij vorm aan een zorgverstrekking die begeestering en gedrevenheid wil uitstralen.

“Mee vorm geven aan een positief beeld van de ouderensector…”

… door kwaliteit en expertise in de zorg voor de kwetsbare ouderen te implementeren. Als magneetinstelling realiseren wij dit project in een oprechte, open en warme samenwerking met alle welzijns- en dienstverlenende actoren uit de regio. Daar horen ook de ouderenzorg buitenshuis, de onderwijsinstellingen en de toezichthoudende overheden bij.

“Aandacht voor alle medewerkers”

Wij streven naar een stimulerende werkomgeving waarin van elke medewerker een animatieve en betrokken basishouding wordt verwacht, in het besef dat de bewoner en gast bij ons verblijft voor meer dan verzorging en verpleging alleen.

“Een open huis zijn”

Wij bouwen voortdurend aan een kwalitatief hoogstaand, huiselijk en open verblijf. Dat doen we in nauwe verbondenheid met elke bewoner of gast, hun familie, vrijwilligers, personeel, stagiairs en studenten. Hun inspraak is belangrijk voor ons.